+48 46 874 00 94

Regulamin

REGULAMIN 

SKLEPU INTERNETOWEGO

miodarkianna.com

 

 

1.INFORMACJE OGÓLNE

2.DEFINICJE

3.TECHNICZNE WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU

4.WARUNKI SPRZEDAŻY

5.DANE OSOBOWE I POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI

6.DOSTĘPNOŚĆ TOWARÓW

7.PŁATNOŚĆ

8.DOSTAWA TOWARÓW

9.POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

10.ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY

11.POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1. INFORMACJE OGÓLNE

 

1.1.Właścicielem i prowadzącym serwis internetowy działający pod adresem http://www.midarkianna.com jest Mariusz Wąs „ANNA”, prowadzący działalność gospodarczą w Starych Koluszkach 23 a, 95-060 Brzeziny,  wpisaną do CEIDG,
o numerze NIP: 8331216318, REGON 750085263 .

1.2. Niniejszy Regulamin został sporządzony w oparciu o przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i określa zasady serwisu funkcjonującego pod domeną 

http://www.miodarkianna.com oraz świadczenia i korzystanie z usług Sprzedawcy oraz zasad sprzedaży towarów przez miodarkianna.com . Regulamin określa prawa i obowiązki Użytkowników oraz Klientów, a także prawa, obowiązki
i zakres odpowiedzialności sprzedawcy jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego Serwis miodarkianna.com.

1.3. Nazwa Serwisu miodarkianna.com, jego koncepcja, wygląd graficzny, logo, elementy grafiki, znaki towarowe, treść, oprogramowanie oraz baza danych podlegają ochronie prawnej.

1.4. Sprzedawca posiada wszystkie prawa niezbędne do prezentowania marek poszczególnych producentów w ramach prowadzonego przez siebie serwisu internetowego.

 

2. DEFINICJE

 

2.1. Sprzedawca – Mariusz Wąs „ANNA”, prowadzący działalność gospodarczą w Starych Koluszkach 23 a, 95-060 Brzeziny,  wpisaną do CEIDG, o numerze NIP: 8331216318, REGON 750085263 .

2.2. Serwis miodarkianna - prowadzony przez Sprzedawcą internetowy serwis transakcyjny, dostępny pod domeną http://miodarkianna.com, w ramach którego prezentowane są Produkty przeznaczone na sprzedaż.

2.3. Produkt – towar lub usługa będąca przedmiotem sprzedaży. Towary prezentowane w Serwisie miodarkianna są Towarami oryginalnymi i markowymi, posiadającymi atest Państwowego Zakładu Higieny nr HŻ/D/02560/2008.

2.4. Regulamin - niniejszy dokument określający zasady korzystania z Serwisu miodarkianna, w tym w szczególności prawa i obowiązki Nabywców oraz Sprzedawcy.

2.5. Umowa - umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawarta dobrowolnie przez Nabywcę ze Sprzedawcą
z chwilą dokonania zamówienia. 

2.6. Dane – treści, informacje, zdjęcia, wpisy, komentarze, które Użytkownik dobrowolnie umieszcza w Serwisie miodarkianna, przetwarzane przez Sprzedawcę za zgodą i w zakresie, na jakim uzyskał zgodę od Użytkownika.

2.7. Dane Osobowe - zgromadzone w trakcie Rejestracji, zamówienia w Serwisie miodarkianna informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, przetwarzane przez Sprzedawcę w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany, rozwiązania oraz prawidłowej realizacji usług, obsługi transakcji sprzedaży Produktów, archiwizacji, dokonania rozliczeń z Nabywcą, w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów, a także w innych celach pod warunkiem uzyskania odpowiednich zgód.

2.8. Użytkownik - osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych albo, pod warunkiem uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego na zawarcie Umowy, ograniczoną zdolność do czynności prawnych w świetle obowiązującego prawa, która poprzez dokonanie prawidłowej Rejestracji w Serwisie miodarkianna zawarła ze Sprzedawcą Umowę, w wyniku której utworzone zostało przypisane do niej Konto.

2.9. Rejestracja/ Login - ciąg znaków wprowadzonych przez Użytkownika w Serwisie miodarkianna na etapie tworzenia Konta oraz ewentualnej modyfikacji zapisanych na Koncie Danych Osobowych, umożliwiający późniejszą identyfikację Użytkownika podczas korzystania z Serwisu miodarkianna. Login, jako techniczny, unikalny ciąg znaków, nie ulega zmianie.

2.10. Konto - zapis informatyczny prowadzony bezpłatnie dla Użytkownika przez Sprzedawcę, w którym gromadzone są Dane Osobowe Użytkownika oraz informacje o jego działaniach w ramach Serwisu miodarkianna. Dostęp do Konta umożliwia Użytkownikowi identyfikację w Serwisie miodarkianna. Dostęp do Konta umożliwia Klientowi składanie ofert na zakup wybranego przez siebie Produktu.

2.11.Koszyk – narzędzie informatyczne dostępne w ramach Serwisu miodarkianna umożliwiające Klientom składanie ofert na wybrane Produkty jakie zamierzają zakupić, a następnie jednorazowe potwierdzenie złożonych niezależnie od siebie ofert zakupu w formie zamówienia.

2.12. Klient – Użytkownik posiadający pełną zdolność do czynności prawnych i tym samym uprawniony do składania ofert na zakup prezentowanych w ramach Serwisu miodarkianna Produktów w sposób jednorazowy. 

2.13. Nabywca – Klient i Użytkownik, dokonujący zakupu towarów w Serwisie miodarkianna.

2.13. Sklep – zbiór stron internetowych i narzędzi informatycznych (serwis internetowy) zarządzanych przez Sprzedawcę i pozwalających Klientom i Użytkownikom na zawieranie Umów sprzedaży lub Umów o świadczenie usług, dostępny w domenie internetowej: http://www. miodarkianna.com.

2.14. Drobny sprzęt – Produkty dostępne w Serwisie miodarkianna z wyłączeniem uli, miodarek oraz stołów do odsklepiania.

 

3. TECHNICZNE WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU

 

3.1. Prowadzenie przez Sprzedawcą Serwisu miodarkianna obejmuje przede wszystkim następujące funkcje i usługi: możliwość zakupu prezentowanych Produktów jako Klient lub Użytkownik, możliwość rejestracji jako Użytkownik, możliwość nadsyłania zamówień ofertowych, przeglądania historii zamówień (Użytkownik), możliwość zapisania się do news lettera, usług serwisowych.

3.1.1. Dostęp do platformy transakcyjnej, m.in. poprzez prowadzenie i administrację przez Sprzedawcę Kont Użytkowników, umożliwiający składanie przez Klientów ofert na zakup prezentowanych w ramach Serwisu miodarkianna Produktów;

3.1.2. Udostępnianie przez Sprzedawcę przestrzeni serwerowej w celu umieszczania w niej przez Użytkowników Danych.

3.2. Niezbędnym dla korzystania z Serwisu miodarkianna jest posiadanie przez Użytkownika i Klienta urządzenia pozwalającego na dostęp do sieci Internet, włącznie z programem służącym do przeglądania treści internetowych, akceptującym pliki typu cookies oraz konto poczty e-mail.

 

4. WARUNKI SPRZEDAŻY

 

4.1. Prezentacja Produktów przez Sprzedawcę może ulec zmianie. Prezentacja nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

4.2. W celu dokonania zakupu Produktów Użytkownik musi się zalogować.

4.3. Prezentowane Produkty są ograniczone ilościowo. Ilość Produktów, która jest prezentowana w Serwisie miodarkianna ma charakter informacyjny i może ulec zmianie. 

4.4. Realizacja ofert wynikających ze złożonego przez Nabywcę zamówienia następuje według kolejności wpływania potwierdzonych ofert na poszczególne Produkty, aż do wyczerpania się zapasów Produktu sprzedaży. Każdy Produkt podany w zamówieniu przez Nabywcę jest przedmiotem osobnej oferty.

4.5. Po wyborze zaprezentowanego w serwisie miodarkianna Produktu, aby złożyć ofertę Nabywca musi przejść do Koszyka. Na pierwszym etapie składania oferty, wybrane Produkty widoczne w Koszyku powinny zostać potwierdzone.

4.6. Ceny towarów prezentowanych na stronie internetowej podane są w złotych polskich i są cenami brutto (zawierają wszelkie podatki). Ceny te nie zawierają kosztów przesyłki.

4.7. Po potwierdzeniu Nabywca przechodzi automatycznie do drugiego etapu, „Dostawy”, w którym powinien podać dane teleadresowe niezbędne do realizacji dostawy tj. imię, nazwisko, adres, numer telefonu oraz adres e-mail, dane do faktury oraz dane wysyłkowe. Nabywca wraz zamówionym towarem paragon lub fakturę.

4.8. Po poprawnym wypełnieniu wszystkich niezbędnych pól, Nabywca przechodzi automatycznie do etapu trzeciego, zwanego „Forma dostawy”, gdzie ma możliwość wyboru określonej formy dokonania dostawy między innymi kurierem, paczką pocztową priorytetową lub odbiór osobisty z magazynu sklepu.

4.9. Po zrealizowaniu powyższych kroków Nabywca w ciągu doby otrzymuje e-mail potwierdzający zawarcie umowy sprzedaży lub zawierający informację o braku akceptacji oferty. Z chwilą otrzymania przez Nabywcę potwierdzenia zamówienia na podany przez niego adres mailowy Umowa sprzedaży zostaje zawarta.

4.10. W przypadku braku możliwości świadczenia przez Sprzedawcę z tego powodu, że przedmiot świadczenia nie jest dostępny, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie czternastu dni od zawarcia umowy, Sprzedawca zawiadomi o tym Nabywcę i zwróci całą otrzymaną od sumę pieniężną.

4.11. Po potwierdzeniu przez Nabywcę widocznych w Koszyku Produktów a przed dokonaniem wpłaty na poczet dostawy wybranego Produktu za Produkt, Nabywca zostanie poproszony przez Sprzedawcę o podanie pełnego adresu do wysyłki Produktu, który do momentu sfinalizowania transakcji nie może ulec zmianie.

4.12. Zamówienia z wysyłką do krajów Unii Europejskiej może być złożone jedynie drogą e-mailową na adres miodarki@miodarkianna.com. W treści zamówienia należy podać kod produktu (jeżeli występuje), jego nazwę, ilość, dokładny adres wysyłki oraz dane osobowe, niezbędne do wysyłki oraz adres e-mail. Sklep wysyła  potwierdzenie zamówienia z podaniem wartości zakupu plus koszt wysyłki (cena przeliczna jest na walutę EURO według średniego kursu NBP z poprzedniego dnia roboczego.) oraz danymi do dokonania wpłaty. Wysyłki zagraniczne realizowane tylko za przedpłatą.

4.12.  Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen prezentowanych Produktów w dowolnym momencie, jednakże Nabywcy dodając wybrany Produkt do Koszyka, dokonują zakupu na warunkach istniejących w chwili wzięcia udziału w sesji sprzedażowej.

4.13. Sprzedawca zastrzega, że do momentu dokonania wpłaty na poczet dostawy wybranego Produktu, Produkt pozostaje własnością Mariusz Wąs „ANNA”.

4.14.  Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy sprzedaży Produktu Nabywcy w przypadku naruszania przez niego warunków Regulaminu bądź przepisów obowiązującego prawa.

4.15. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane podaniem przez Nabywcę nieprawdziwych, nieaktualnych lub niepełnych danych w formularzach, o którym mowa w niniejszym dziale, w punkcie 4.7, 4.8., 4.11 i 4.12 oraz nieprzestrzeganiem przez Nabywcę warunków Regulaminu. Dane podawane przez Nabywcę nie mogą naruszać przepisów aktualnie obowiązującego prawa oraz dóbr osobistych i praw osób trzecich.

4.17. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowy, w tym niezgodny z Regulaminem, sposób korzystania ze Sklepu przez Nabywców oraz wynikające z tego konsekwencje.

 

5. DANE OSOBOWE I POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI

5.1. Mając na celu ochronę danych Klientów przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem i modyfikacją witryna Sklepu Internetowego zaopatrzona jest w środki bezpieczeństwa, określone rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. 2004 Nr 100, poz. 1024 z póź. zm.). Sprzedawca zobowiązany jest chronić wszelkie informacje ujawnione przez Klientów i Użytkowników zgodnie z normami ochrony bezpieczeństwa i zachowania poufności. Prawa dostępu do danych osobowych Nabywców zostały w restrykcyjny sposób ograniczone, tak aby informacje te nie znalazły się w rękach osób niepowołanych. 

5.2. Dostęp do danych osobowo-adresowych Nabywców ma tylko ograniczona liczba uprawnionych pracowników Sprzedawcy, prowadzącej serwis miodarkianna.

5.3. Sprzedawca nie gromadzi żadnych informacji o swoich użytkownikach - pozostają oni anonimowi tak długo, dopóki oni sami nie zdecydują się na ujawnienie swoich danych osobowych. Zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych - dane osobowe Nabywców są przechowywane w serwerze NetArt Spółka Akcyjna SKA z siedzibą w Krakowie.

5.4. Sprzedawca przetwarza Dane Osobowe Nabywców w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany, rozwiązania oraz prawidłowej realizacji usług, obsługi transakcji sprzedaży Produktów, archiwizacji, dokonania rozliczeń z Nabywcami, w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów, a także w innych celach pod warunkiem uzyskania odpowiednich zgód.

5.5. Użytkownik ma prawo wynikających z wyżej wymienionej ustawy, tzn. wglądu do przetwarzanych Danych Osobowych w każdym czasie, jak również prawo do ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia z bazy Kont.

5.6. Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych.

 

6. DOSTĘPNOŚĆ TOWARÓW

 

6.1. Sprzedawca dokłada wszelkich starań, aby Klienci oraz Użytkownicy mogli nabyć Produkty, na które złożyli zamówienie. 

6.2. W przypadku braku dostępności Produktu, po dokonaniu płatności przez Nabywcę, Sprzedawca zwróci Nabywcy dokonaną wpłatę na poczet dostawy wybranego Produktu najpóźniej w terminie do 14 dni od zawarcia umowy sprzedaży.

 

7. PŁATNOŚCI

 

7.1. Płatność za zamówiony produkt następuje przy odbiorze przesyłki. 

7.2. Koszt przesyłki zamówionego drobnego sprzętu ponosi Nabywca, przesyłka drobnego sprzęty, gdy wartość zamówienia przekracza 200 zł – gratis.

7.2.1. Koszt przesyłki krajowej drobnego sprzętu:

a) przesyłka priorytetowa Pocztą Polską za pobraniem: 15 PLN brutto.

7.2.2. Koszt przesyłki pozostałych zamówionych produktów:

a) KURIER DHL za pobraniem  – 100 zł;

b) dostawa przez miodarkianna – gratis;

c) odbiór własny - gratis

7.3. W przypadku wysyłki do krajów Unii Europejskiej zamówienie jest wysyłane po potwierdzeniu zamówienia przez Nabywcę  na adres miodarki@miodarkianna.com. 

7.4. Cena Produktu podana w jego opisie obejmuje podatki oraz wszystkie opłaty wymagane przez przepisy obowiązującego prawa, z wyłączeniem kosztów transportu, które ponosi Nabywca.

 

8. DOSTAWA TOWARÓW

 

8.1. Czas realizacji zamówienia wynosi 1-7 dni roboczych.

8.2. Czas realizacji zamówienia w przypadku Produktów na zamówienie wynosi 2 -  5 tygodni od dnia zawarcia umowy. Termin realizacji umowy zostanie podany w e-mailu wysłanym na adres podany przez Nabywcę podczas zawarcia Umowy wraz z ceną za Produkt dostępny na zamówienie. Nabywca może anulować transakcję Produktu na zamówienie w terminie 2 dni od dnia otrzymania wiadomości o cenie i terminie realizacji na adres e-mail: miodarki@miodarkianna.com .

8.3. W przypadku zapłaty w formie przedpłaty elektronicznej czas realizacji zamówienia uzależniony jest od otrzymanie potwierdzenia wpłynięcia środków na konto Sprzedawcy.

8.4. Czas dostawy towarów wynosi w przypadku :

a)drobnego sprzętu 1-7 dni, 

b) miodarek, uli, stołów do odsklepiania do 21 dni roboczych.

8.5. Koszty transportu i dostawy drobnego sprzętu ponosi Nabywca.

8.6. Wysyłka Produktów odbywa się wyłącznie pod adresy na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz Unii Europejskiej.

8.7. Zalecanym jest by sprawdzić przesyłkę po jej dostarczeniu w obecności kuriera lub innej osoby dokonującej dostawy. Nabywca w przypadku zauważenia, że opakowanie ma ślady otwierania lub uszkodzenia w momencie jego dostawy mogące powstać w trakcie transportu proszony jest o  sporządzenie wraz z kurierem odpowiedniego protokołu oraz zawiadomienie Sprzedawcy pod następujący adres e-mail  miodarki@miodarkianna.com

 

9. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 

9.1.Nabywca będący konsumentem może złożyć reklamację, z tytułu niezgodności Produktu z umową sprzedaży, na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2002 r., nr.141, poz.1176 z późn. zm.).

9.2. Nabywca prowadzący działalność gospodarczą może złożyć reklamację zgodnie z przepisami ustawy Kodeks Cywilny.

9.3. Reklamację można złożyć w formie elektronicznej za pomocą poczty e-mail na następujący adres mailowy miodarki@miodarkianna.com lub listownie na adres Mariusz Wąs „ANNA, Stare Koluszki 23 a, 95-060 Brzeziny. Reklamacja powinna zawierać co najmniej imię i nazwisko, adres e-mail, za pomocą którego Nabywca zawał Umowę, numer zamówienia oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń, konkretne żądanie związane ze składaną reklamacją. Do odsyłanego towaru należy dołączyć opis przyczyny reklamacji oraz w miarę możliwości dowód zakupu oraz numer zamówienia. 

9.4. W przypadku o którym mowa w pkt.9.3. Konsument zobowiązany jest do niezwłocznego zwrotu towaru nie później niż w terminie 14 dni.

9.5. Sprzedawca rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Sprzedawca zobowiązuje się naprawić lub wymienić towar na nowy w terminie 14 dni.

9.6. Sprzedawca rozpatruje reklamacje Nabywcy nie będącego konsumentem w terminie 30 dni od dnia dostarczenia do Sprzedawcy reklamowanego Produktu.

9.7. Sprzedawca wyłącza całkowicie możliwość korzystania z rękojmi za wady produktu przez Nabywcę nie będącego konsumentem.

9.8. O rozstrzygnięciu reklamacji Nabywca zostanie poinformowany drogą poczty elektronicznej bądź poczty tradycyjnej.

 

10. ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY

 

10.1. Kupujący ma prawo zwrócić towar w przypadku niezgodności towaru z umową zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny. 

10.2. Kupujący będący konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni od dnia dostawy przedmiotu Umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia (wzór oświadczenia stanowi załącznik do niniejszego regulaminu) przed jego upływem - można tego dokonać listownie na adres Mariusz Wąs „ANNA”, Stare Koluszki 23 a, 95-060 Brzeziny lub mailowo na adres e-mail: miodarki@miodarkianna.com .

10.3. Zwrot Produktu powinien nastąpić w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy na koszt i ryzyko Klienta. Zwrot towaru następuje na ryzyko i koszt Klienta. Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.

 

11 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

11.1.Wykorzystywanie przez Nabywców nazwy Sprzedawcy, logo Sklepu, składników Sklepu (w tym elementów graficznych Sklepu oraz układu i kompozycji Sklepu) jest zabronione za wyjątkiem sytuacji wyraźnie wskazanych w Regulaminie lub gdy korzystanie ze wskazanych w niniejszym punkcie przedmiotów praw autorskich oraz przedmiotów własności przemysłowej jest możliwe na podstawie wyraźnej pisemnej zgody Sprzedawcy. 

11.2. Nabywca przed potwierdzeniem zamówienia proszony jest o zapoznanie się z regulaminem oraz o jego akceptację.

11.3. Regulamin jest dostępny pod adresem midodarkianna.com.regulamin_php

11.4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 31.01.2014 r.

+48 889 127 608
95-060 Brzeziny, Stare Koluszki 23A
Jeśli chcesz otrzymywać od nas informacje o nowościach i promocjach w naszej ofercie, subskrybuj newsletter.